Corporate Training


CE Corporate Training เราแตกต่าง

CE Corporate Training เราให้บริการอบรมภาษาอังกฤษกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เราเน้นการสื่อสารแบบใช้ได้จริงและเข้าถึงเนื้อหาสำคัญในการสื่อสาร ทำให้ชาวต่างชาติหรือคู่ค้าของท่านเข้าใจถึงสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าโดยเรียนรู้การใช้คำศัพท์และประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะวันนี้โลกทั้งใบถูกเชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียว การค้าเข้าถึงทุกประเทศในระบบออนไลน์ การโทรคุยกับลูกค้าเองก็เป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเขียน การพูด และ การเข้าใจในการสื่อสาร และ การสื่อสารให้คู่สนทนาเข้าใจล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญ 

 

"เราเน้นการสอนเพื่อให้ท่านสามารถสื่อสารให้ได้อย่างที่ใจท่านคิด"
ทั้งหมดนี้ทำให้เราแตกต่าง

 


ภาษาอังกฤษคือกลไกสำคัญสู่ตลาดโลก

CE Corporate Training ก่อตั้ง

ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ระดับสากล แม้วันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวระดับโลก อีกทั้งธุรกิจภาคส่งออกก็เป็นส่วนสำคัญยิ่งของประเทศไทย แต่ทว่าความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนั้นยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจนัก ทำให้เรา CE Corporate Training เน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้การสื่อสารทั่วไป จนไปถึงการสื่อสารเฉพาะด้านในแต่ละสาขาอาชีพ ทำให้คุณสื่อสารได้ในแบบที่คุณคิด โน้มน้าวในแบบที่คุณตั้งใจ และ นำองค์กรของท่านไปสู่จุดหมายที่วางไว้ 

 

 ปัจจุบันการทำธุรกิจแบบไร้พรมแดนนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนและใกล้ตัวคือการรวมตัวของประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนหรือ AFTA บวกกับการค้าขายแบบไร้พรมแดนด้วยระบบออนไลน์ต่างๆทำธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่ม BIMSTEC, GCC, EU, APEC และ อื่นๆ สามารถกระทำได้ด้วยปลายนิ้ว ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ผ่านกลไกที่สำคัญคือภาษาอังกฤษเป็นหัวใจสำคัญ


ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

เราได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับประเทศไทย ที่นี่ครูต่างชาติเจ้าของภาษามีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของไทย เข้าใจปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยเป็นอย่างดี ทำให้การสอนจากหลักสูตรสู่ตัวบุคคลทำได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ผู้เรียนจะเข้าถึงและเข้าใจภาษาได้อย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเห็นพัฒนาการในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจะมีความมั่นใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขั้นตอน

080-378-5026

095-538-6328


CONTACT US: 

PHONE: +(66) 2-2743193 #113
PHONE: +(66) 95-538-6328, 099-710-9758
EMAIL: info@cecorporatetraining.com

ADDRESS: 688  Ratchada, Huaykwang, 10310